ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی ﺳﻮﻟﯽ ﻟه ﮐﯽ

زانیاری پەیوەندی

ﺷەﻗﺎﻣﯽ ﺳﺎﻟﻢ – ﺗەﻻری ﺳەﯾﺪ ﻗﺎدر
سلێمانی
0773 3333195