بریكارى سامان

زانیاری پەیوەندی

به‌ختیاری تازه‌
سلێمانی
07701542229