site sections

زبان‌ها

سنگ نگاره های قزقاپان

Info Tab

مرورکلی

در 50 کیلومتری غرب سلیمانیه در دره ی "چمی رزان" و در نزدیکی  غار زرزی واقع شده است .در صخره ای بزرگ و در ارتفاع 7 متری ان صخره غاری کنده شده است .کارشناسان مقبره ها را دوره ی  ماد ها نسبت دادند .

اطلاعات بازدید کننده

اطلاعات تماس

تر از موزە و ميراث